Bonne année, guten Rutsch - haut die Gläser an die Wand!